Svenska Kennelklubbens grundregler

Dessa grundregler gäller för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer från och med 2009-01-01.

1. Allmänt
Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:

1:1 att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagsstiftning och regler utfärdade med stöd
av lagstiftningen. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet eller av SKK auktoriserad kennelkonsulent.
1:2 att medverka till att av SKK auktoriserad kennelkonsulent kan genomföra kennelbesök.
1:3 att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem.
1:4 att i anslutning till prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig
nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.
1:5 att aldrig anlita bulvan eller själv agera som sådan genom att registrera valpar i annans eller eget namn/kennelnamn då den egentliga uppfödaren är annan person
samt att inte anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid försäljning eller köp av hund.
1:6 att följa SKKs stadgar och regelverk samt att även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser som kan följa av hundverksamheten samt att på intet sätt kringgå SKKs
regelverk eller beslut.

2. Avelsetik
Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska
vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi.
Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:

2:1 att till avel endast använda hundar av samma ras.
2:2 att till avel endast använda hund som är inregistrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation.
2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar
beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel.
att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

2:4 att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram. För raser med krav på veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat och/eller genomförd mentaltest/
mentalbeskrivning/prov ska giltigt intyg om detta finnas för avelshundarna före parningstillfället.
2:5 att inte använda hund i avel som vid DNAtest visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning.
Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt
friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.
2:6 att till avel endast använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt. Används artificiell insemination (AI) trots avsaknad av dokumenterad avelsförmåga ska
respektive ansvarig AI-veterinär intyga att hanhunden och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning.
AI ska ske enligt de föreskrifter som gäller i landet där insemineringen görs men får aldrig utföras av annan än legitimerad veterinär. I Sverige krävs att veterinären
har Jordbruksverkets tillstånd att utföra insemineringar.
2:7 att inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.

3. Uppfödaretik
Uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik samt god kynologisk sed:
Det åligger varje uppfödare i SKK-organisationen:

3:1 att hantera sin uppfödningsverksamhet kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar.
3:2 att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.
3:3 att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende.
att inte para en tik vid för hög ålder. Här bör rasspecifika hänsyn tas.
3:4 att inte låta tik föda fler än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken sedan ges minst 12 månaders vila före nästa valpning. Tik över sju år ska
vila minst 12 månader mellan sina kullar.
3:5 att alltid veterinärbesiktiga tik över 7 år före parning och bifoga intyget till registreringsansökan. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin
hälsa kan få en valpkull. Tik över 7 år får inte användas i avel om den inte tidigare haft en valpkull.
3:6 att se till att valp före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen samt en god socialisering med såväl människa som hund.
3:7 att samtidigt registrera samtliga valpar i SKK och se till att de är ID-märkta vid leverans.

4. Försäljning, leverans och överlåtelse
Det åligger varje uppfödare i SKK-organisationen:

4:1 att vid överlåtelse av hund mot ersättning alltid upprätta överlåtelsehandling med av SKK fastställt innehåll.
4:2 att till överlåtelsehandling bifoga registreringsbevis eller skriftligt intyg om att hunden är anmäld för registrering. Registreringsbeviset ska, i det senare fallet, översändas
till köparen så snart det erhållits från SKK. Veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än en vecka ska bifogas vid leverans av hund.
4:3 att leverera valpar tidigast vid 8 veckors ålder.
4:4 att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning.
4:5 att vid överlåtelse av tik eller hanhund med bibehållen avelsrätt alltid upprätta avtal med avtalsvillkor som är fastställda av SKK,
innebärande bl.a. att längsta giltighetstid för fodervärdsavtal för tik är till dess tiken lämnat högst två valpkullar. Giltighetstiden begränsas till dess tiken uppnått fem års
ålder. Fodervärdsavtal får inte tecknas för tik som fyllt fem år.
Giltighetstiden för fodervärdsavtal för hanhund är längst till dess hanen uppnått sju års ålder.
Äganderätt samt övriga rättigheter, övergår, utan ersättning, till fodervärden så snart villkoren enligt denna punkt är uppfyllda.
4:6 att aldrig hålla fler än tio hundar hos fodervärd. Med fodervärd jämställs person som köpt eller på annat sätt förvärvat en hund med förbehåll från säljaren att använda
hunden i avel.
4:7 att efter bästa förmåga uppfylla de förpliktelser mot valpköpare och fodervärdar som följer av de avtal som anvisas av SKK.